+420 602 859 504 midox@midox.cz

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti Midox Brewery Components s.r.o., 1. máje 35, 798 26 Nezamyslice, zapsané u KOS v Brně ; oddíl C ; vložka 93755  – internetového obchodu etatron.eu a jeho zákazníků – kupujících.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku nebo v návodu k obsluze. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách etatron.eu, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví.  Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být ilustrační.
Společnost Midox Brewery Components s.r.o., 1. máje 35, 798 26 Nezamyslice, – internetový obchod etatron.eu, dále uváděná jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze a záručními listy.

III. Místo plnění

     Místem plnění je obvykle tam, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

a)   Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).

b)   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

c)   Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky (viz sekce kontakty).

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách etatron.eu jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je  – předá dopravci hned následující pracovní den po potvrzení objednávky, dodací lhůta činí maximálně do pěti pracovních dní dle přepravních podmínek dopravce. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do pěti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva.

VII. Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny (včetně DPH):

a)      PPL – 80,- Kč

b)      Českou poštou – 120 Kč

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny (včetně DPH):

a) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře – 0,- Kč , odeslání po přijetí platby

b) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře – 0,- Kč , odeslání po přijetí bankovního avíza o provedení platby

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky a správný počet balíků.

Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

VIII. Záruka a servis

a)   Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on – line katalogu na webových stránkách etatron.eu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.

b)   Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti apod. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či, že došlo k mechanickému poškození zboží.

c)   Místem uplatnění reklamace je adresa prodávajícího – etatron.eu, Midox Brewery Components s.r.o., 1. máje 35, 798 26 Nezamyslice,  mobil: +420 602 859 504, tel. +420 581 110 872 , otevírací doba Po – Pá 7.30 – 15.00 hod (osobní návštěvu pro reklamaci je nutné, ve vlastním zájmu, dohodnout předem). O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 622 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit.

d)   Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění přímo v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu prokazatelných nákladů, které mu v souvislosti s uplatňováním reklamace vznikly.

e)   Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, disket, CD, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm nebylo manipulováno, nemůže prodávající reklamaci odmítnout, při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list).

IX. Vrácení zboží

        Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v  odst.8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

XI. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí příjemce zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána, což bude zejména kupujícímu prokazováno podepsaným dodacím listem, jehož podpisem kupující stvrzuje bezvadnost dodávky.

Při poškození zásilky kontaktujte dopravce a naši společnost.

Dopravce po telefonické domluvě vyšle svého regionálního zástupce na ohledání zásilky a sepsání zápisu o škodě. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.
Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2008 a nahrazují v plném rozsahu předchozí ustanovení.

Možnosti platby

V souvislosti s EET jsme přešli na jedinou možnost provedení platby.

Platba bankovním převodem na základě námi zaslané faktury :

1. Zboží bude zasláno buď po přijetí platby na náš účet. V naléhavých případech můžeme v rámci zrychlení akceptovat potvrzení Vaší banky o provedené platbě , zaslané v .pdf formátu na náš e-mail.

Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím PPL nebo České pošty.

2. Neuvedeme-li v potvrzení objednávky jinak, je veškeré zboží odesláno max. do 3 prac. dnů od obdržení platby nebo bankovního potvrzení o platbě.
3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list.
Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je  – předá dopravci hned následující pracovní den po potvrzení objednávky, dodací lhůta činí maximálně do pěti pracovních dní dle přepravních podmínek dopravce.
V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do pěti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva.

Výměna zboží :

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

Reklamační řád

Internetový obchod www.etatron.eu poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných předpisu. Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

Postup při reklamaci :

1.        Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

2.        Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.

3.        Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku a vyrozumíme Vás o tom zasláním e-mailu na Vámi uvedenou adresu.  Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnu ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz

Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly:

 1. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou.
 2. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci.
 3. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 4. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 5. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

– Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

Ochrana osobních údajů – GDPR

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují nakládání s osobními údaji při zpracování dotazů, poptávek a objednávek.

Úvod

 1. Pro potřeby zásad ochrany osobních údajů se rozumí:   

  Společnost

  Midox Brewery Components s.r.o., IČO 05136792, se sídlem 1.máje 35, 798 26 Nezamyslice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, e-mail: midox@midox.cz, telefon +420 602 859504

  Zákazníkem jste Vy, zákazník, kterému společnost prodává zboží

  Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

  Tyto zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob při vyřizování záležitostí vyplývajících z obchodního styku, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Naše společnost je správcem osobních údajů

 1. Odesláním objednávky nebo projevením zájmu o naše produkty začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením našich webových stránek nedochází ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od Vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík). 
 2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  1. jméno a příjmení zákazníka, pokud se jedná o fyzickou osobu
  2. jméno a příjmení osob získaných z komunikace ohledně zakoupení výrobků
  3. jméno, příjmení a pracovní zařazení osob označených objednatelem pro zaslání výrobků na jinou adresu než je sídlo společnosti objednatele
  4. adresa
  5. adresa elektronické pošty (e-mail) osob dle písm. a), b), c)
  6. číslo bankovního účtu zákazníka
  7. telefonní číslo osob dle písm. a), b), c)
  8. IČ a DIČ zákazníka
  9. obsah telefonické (písemně) a e-mailové (v archivech Internet Explorer) komunikace při řešení požadavků ohledně osob uvedených v písm. c) a při objednávce ohledně osob uvedených v písm. a), b)
 1. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:
  1. splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí jednání o smlouvě před zakoupením výrobku, proces uzavírání a plnění smlouvy (tj. prodej výrobků za splnění obchodních naší společnosti) prostřednictvím telefonu, e-mailové komunikace, osobní návštěvou zákazníka nebo po Skypu), informování, co je ohledně vývoje výrobků nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké nabízíme související produkty, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných výrobků
 2. Telefonickou komunikaci se zákazníkem si zaznamenáme a uložíme k příslušné zakázce po dobu určenou Skartačním řádem, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně vyřídit Vaše požadavky.
 3. Osobní údaje podle tohoto článku zpracováváme po dobu trvání účinnosti jednotlivých objednávek/nabídek uvedených v odst. 3 písm. a), minimálně 2 roky (záruční lhůta), nejdéle však 15 let po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a zákazníkem související s daným obchodním případem nebo těmito Zásadami ohledně náhrady škody. V rámci oprávněného zájmu Vás můžeme oslovit s nabídkou našich výrobků odst. 3 písm. b) ještě 1 rok po skončení účinnosti smluv uvedených v odst. 3 písm. a). 
 4. Při vyřizování smluv uvedených v odst. 3 a nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů stejně jako souhlasíte, že můžeme předat Vaše osobní údaje i dalším zpracovatelům, bude-li to nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů:
  1. Softwarovou službu údržby webových stránek a schránek e-mailové komunikace zajišťuje Tomáš Gregor 
  2. Služby zpracování účetnictví zajišťuje Edita Voráčová

Zpracovávání údajů na základě souhlasu

 1. Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 
 2. Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaným v e-mailu. 
 3. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě, abychom Vás mohli oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet Vám služby a výrobky, tj. zasílat Vám obchodní sdělení, která přímo souvisejí s našimi produkty, a informovat Vás o probíhajících akcích, nových produktech nebo bonusech apod. 
 4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu účinnosti smluv uvedených v odst. 3 písm. a) a 24 měsíců po jeho skončení. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

Odvolání souhlasu

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu midox@midox.cz. 
 2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily o produktech prodávaných naší společností, můžete se z odběru vždy odhlásit na stejné e-mailové adrese. 
 3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o produktech. 
 4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele.

Nakládání s Vašimi údaji vloženými do Windows Life Mail a dokumentace zakázek/nabídek

Vnesením a uložením údajů do systémů uvedených výše můžeme zpracovávat osobní údaje. Naše společnost přijala přiměřená bezpečnostních opatření, aby nedošlo k úniku nebo zneužití uložených osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou poučeni, zabezpečili jsme přístup k zařízením přístupovými hesly, uchováváme jen ty údaje, které nutně potřebujeme.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů. 
 2. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR. 
 3. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad. 
 4. Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a využívat údaje z objednávek/poptávek zaslaných nám z webu e-mailem. 
 5. Po ukončení zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme, v účetním programu anonymizujeme. 
 6. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou. 
 7. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti. 
 8. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeném s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorníme. 
 9. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislostí s únikem osobních údajů či jiné skutečnost která vede ke vzniku újmy, poskytneme zákazníkovi součinnost. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů. 
 10. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje. 
 11. Osobní údaje budou zpracovávány v účetnictví společnosti elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR. V systému zakázek/poptávek i v písemné podobě.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

 1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  1. nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu midox@midox.cz 
  2. vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu midox@midox.cz požadovat e-mailem na adrese midox@midox.cz, abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a my Vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme 
 2. Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), případně Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk/uoou).

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo. 
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.